WLZ

Wet langdurige zorg


De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Hierbij gaat het om chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

Vanuit de Wlz worden de volgende zorg- en hulpvormen geregeld:

Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk);
Begeleiding, verpleging en verzorging;
Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis;
Bij een bepaalde zorgzwaarte: fysiotherapie en tandheelkunde;

Hulpmiddelen:
Huishoudelijke hulp en (soms) vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Zorg vanuit de Wlz kan worden georganiseerd in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm voor gehandicapten of gewoon bij de cliënt thuis. Wij beschikken over een manege voorzien van alle faciliteiten die nodig zijn voor het verlenen van adequate zorg. Op dit complex is het mogelijk om te wonen al dan niet zelfstandig (ambulant). Op de manege is altijd een zorgverlener aanwezig.

Wlz aanvragen

Voor onze cliënten vragen wij vanuit de Wlz zorg aan indien er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is.

WMO


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormen samen de basis van het Nederlandse zorgstelsel.


Gemeenten zijn belast met het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassing van de woning.

Het gaat hierbij om het stimuleren van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving. De uitvoering van de Wmo verschilt per gemeente. Onze Zorggroep biedt hierbij hulp.