Procedure

Heeft u zorg en/of begeleiding nodig, aarzel niet en neem met ons contact op om alle mogelijkheden en oplossingen te onderzoeken. .

1. Contact

Het eerste contact met onze zorggroep kan per mail, per post, maar ook telefonisch. U bespreekt met de zorgverlener de zorgwensen en wij inventariseren voor u of onze zorggroep iets voor u kan betekenen. Na dit contact volgt in de regel een intake met de cliënt. Dit kan op ons kantoor, maar ook bij de cliënt thuis of op een andere locatie.

2. Intake

Tijdens de intake bespreken wij uw persoonlijke omstandigheden en inventariseren wij uw zorgbehoeften. Verder behandelen wij een aantal formele aspecten en overleggen met u wat onze zorggroep voor u kan betekenen. Uw zorg is onze zorg en wij besteden veel aandacht aan uw wensen in relatie tot de (on)mogelijkheden. Wij geven u ook direct een duidelijke visie over wat wij wel en wat wij niet kunnen bieden. Het gesprek wordt door ons schriftelijk vastgelegd en hiervan ontvangt u een exemplaar. Ook vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs alsmede een machtiging. Dit hebben wij nodig voor het vervolgtraject. 

3. Indicatiestelling en PGB

Na de intake gaan wij voor u onderzoeken of u in aanmerking kunt komen voor een indicatie. Als zorgaanbieder kunnen wij voor de cliënt een aanvraag indienen voor toegang tot de Wet langdurige zorg. Cliënten worden per brief op de hoogte gesteld van een indicatiebesluit. Deze aanvraagprocedure wordt in de regel binnen zes weken afgehandeld en ook gaat dit veelal gepaard met een huisbezoek. Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van de situatie heeft. In spoedeisende kwesties kan er binnen een kortere termijn worden beslist.

Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de gemeente. Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent of niet goed kunt meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning vanuit de Wmo te bieden. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals persoonlijke begeleiding of een aanpassing aan uw woning. Ook dit traject begeleiden wij voor onze cliënten. 

Na realisering van de indicatiestelling vragen wij voor de cliënt PGB aan. Dit is nodig om de zorg te kunnen financieren. Om in aanmerking te komen voor een PGB is een indicatie nodig voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg. Wij vragen voor u de PGB aan: 

bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg
bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg
bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg 
Ook hierbij zoeken wij voor u naar het meest passende traject.

5. Zorg

Nadat de vorige stappen zijn voltooid kunnen wij beginnen met het aanbieden van zorg. Dit kan zijn:
Begeleiding
Hulp bij eten en drinken
Hulp bij het huishouden
Hulp bij medicijngebruik
Logeeropvang
Palliatieve terminale zorg
Psychische hulp (GGZ)
Spoedzorg en spoedopvang
Verpleging en verzorging

Verder bieden wij ook hulp omtrent het realiseren van een passende woonsituatie en het aanbieden van dagbesteding. Hieromtrent beschikken wij over een manege waar tal van werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.