Persoonsgerichte Zorg 

Onze Zorggroep werkt vanuit het SMART principe. Dit draagt bij aan het stimuleren en motiveren van onze cliënten.

Specifiek
Naarmate de doelstelling preciezer geformuleerd is, wordt het makkelijker er invulling aan te geven. Voor de cliënt hanteren wij concrete doelen gebaseerd op concrete richtlijnen. Onze programma's zijn helder en duidelijk. Ingewikkelde procedures veroorzaken alleen maar onrust. Duidelijkheid geniet in alle gevallen de voorkeur. Juist cliënten met psychische problemen hebben veel behoefte aan eenvoudige, heldere lijnen.

Meetbaar
Wij maken onze doelen zo meetbaar mogelijk, zodat het voor de cliënt zichtbaar wordt welke doelen er wel en welke doelen er niet bereikt worden. Zelfoverschatting komt veel voor bij cliënten met een psychische stoornis. De meest veelvoorkomende psychische aandoeningen zijn:
- Depressie
- Bipolaire stemmingsstoornis
- Angststoornissen
- Obsessief-compulsieve stoornissen (OCS)
- Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
- Persoonlijkheidsstoornissen
- Psychotische stoornissen
- Eetstoornissen
- Verslaving
- Autisme
- ADHD en ADD
Zorg is altijd maatwerk en voor elke cliënt dient in het zorgplan aandacht besteed te worden aan meetbare doelen. In de praktijk blijkt veelal dat cliënten behoeften hebben aan structuur en regelmaat ter bevordering van de zelfredzaamheid. 

Acceptabel
Sluit de doelstelling aan bij de dagelijkse praktijk? Is er inderdaad een probleem? Ervaart men het als probleem. Moet er iets veranderd worden? Cliënten denken veelal in kleine perspectieven en maken kleine zaken zeer groot. In de zorg worden cliënten begeleid in het leren omgaan met problemen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Realistisch
Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Is het realistisch met het oog op
de beschikbare middelen en de andere prioriteiten?
Een realistische doelstelling moet rekening houden met de mogelijkheden en capaciteiten van de cliënt.  Elke cliënt is uniek en speciaal. Cliënten blijken vaak over verborgen talenten te beschikken. In de zorgbeschrijving wordt altijd rekening gehouden met specifieke mogelijkheden (en onmogelijkheden).

Tijdsgebonden
Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum. Het is voor cliënten van groot belang dat duidelijke kaders worden vastgesteld. De praktijk leert dat veel cliënten moeite hebben met planning en structuur. Het is van belang om cliënten te leren omgaan met het plannen van taken en doelstellingen.