Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer/zorgverlener: Zorggroep De Weidegang

Opdrachtgever: De zorgvrager en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot

stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter

voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

opdrachtgever en opdrachtnemer. Navolgende bepalingen maken integraal onderdeel uit van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst:

 

1.     Verplichtingen van de opdrachtgever

1.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de opdrachtnemer in

redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorgverlening, tijdig en volledig aan

opdrachtnemer ter beschikking te stellen. 

1.2 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer alle feiten en omstandigheden te verstrekken die voor de goede uitvoering van de zorgverlening van belang kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de door opdrachtgever aangeleverde gegevens en/of stukken.

 

2.     Zorgbeschrijving

2.1 Opdrachtgever geeft door ondertekening van het verslag van de intake toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die opdrachtnemer nodig acht en die worden omschreven in de zorgbeschrijving.Het is opdrachtnemer toegestaan om de zorgbeschrijving aan te passen.

2.2 Voor handelingen die geen onderdeel uitmaken van de zorgbeschrijving behoeft opdrachtnemer geen toestemming van opdrachtgever tenzij dit onaanvaardbaar zou zijn.

2.3 Ingeval opdrachtnemer het van belang acht dat de zorgverlening op een andere wijze geschiedt dan in de zorgbeschrijving is aangegeven dan wordt dit de opdrachtgever onverwijld medegedeeld.

2.4 Het is opdrachtnemer toegestaan om af te wijken van de diensten zoals opgenomen in de zorgbeschrijving.

2.5 Indien opdrachtnemer het noodzakelijk acht om informatie in te winnen bij derden behoeft opdrachtnemer toestemming van opdrachtgever.

 

3.     Aansprakelijkheid

3.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de verleende zorg en diensten, meer in het bijzonder de wijze waarop de zorg wordt verleend.

3.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het

desbetreffende geval door de verzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Indien de

verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de

aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtnemer van opdrachtgever heeft ontvangen.

3.3 Opdrachtgever is verplicht om een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) af te sluiten.

 

4.     Financiële afspraken 

6.1 Opdrachtnemer is verplicht om voorafgaande aan de zorgverlening opdrachtgever te informeren over de daarmee gepaard – en door opdrachtnemer verschuldigde – tarieven.

6.2 De omvang van de zorgverlening dient in financiële zin te passen binnen het budget van het indicatiebesluit.

6.3 De kosten van de zorgverlening zullen middels een factuur voorzien van een specificatie door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gefactureerd.

6.4 Opdrachtgever is verplicht om de factuur van opdrachtnemer voor akkoord te ondertekenen en deze zo spoedig mogelijk in het voorkomende geval in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

6.5 Bij uitblijven van betaling van de factuur/facturen van opdrachtnemer is opdrachtnemer gerechtigd om de zorgverlening (tijdelijk) te staken. 

6.6 Opdrachtgever verplicht zich om bij de uitkerende instantie aan te dringen op betaling van de facturen van opdrachtnemer.

6.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd om het budget (PGB) te overschrijden, zijn of haar eigen bijdrage te voldoen en overige betalingsverplichtingen voortvloeiende uit het PGB budget dan wel WMO tijdig na te komen.


5. Privacy en geheimhouding

5.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verplicht de privacy van alle bij de overeenkomst

betrokken personen te respecteren en zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens om te gaan.

5.2 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem in het kader van de

overeenkomst ter kennis komt omtrent de opdrachtgever.

5.3 Eerst na schriftelijke toestemming is het een partij toegestaan om af te wijken van hetgeen is bepaald in artikel 7.1 en 7.2.

 

6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder dat enige opzegging c.q. ingebreke stelling is vereist, door het intreden van een van de volgende omstandigheden:

het verlopen van de afgegeven indicatie, intrekking of wijziging van de toekenningsbeschikking door de gemeente, het zorgkantoor of herindicatie voor een opdrachtgever met een PGB of

Jeugdwet/Wmo /Wlz indicatie, indien het verschuldigde bedrag nog niet aan opdrachtnemer is voldaan, opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, overlijden van opdrachtgever, en in het geval ten aanzien van de opdrachtgever of opdrachtnemer een

faillissement is uitgesproken.

6.2 Opzegging door opdrachtgever en opdrachtnemer kan per aangetekende post geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Hiervan kan alleen worden afgeweken ingeval van klemmende redenen. 

 

7. Geschillen en toepasselijk recht

7.1 In het geval van een klacht van opdrachtgever jegens opdrachtnemer is opdrachtnemer verplicht opdrachtgever te informeren over een klachtenregeling. 

7.2 Op de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

7.3 Ingeval van het entameren van een gerechtelijke procedure over een geschil die voortvloeit uit de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst geldt dat deze met uitsluiting van elk ander gerecht wordt beslecht door bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.